Malayang Lumipad

Art by Janssen Judd Romero/THE FLAME

maleta’y balot at may pangalang sigaw

pinagugulong palayo sa tahanan

ng kamay na naglalagalag sa paliparan

sa muling pagpatapon sa malayong lunan

 

kakatok sa kapalaran, hihiling ng sagana

kaakibat ay litrato lang ang makapipiling

nang ilang taong ngayon ang simula

buhat nang tumalikod sa mga abang supling

 

sa bawat lapad na ipararating

ay silid na pilapil ang landas pa-kutson

taglay ang mga bagay, paalalang bitbit

at mga unti-unting napupunong kahon

 

kapalit ng pasalubong, masarap at matamis

ay pakikipagbunô sa himagsik ng sikmura

yapos ng ilang patong na pangginaw

habang nag-iipon ng may-tatak na damit

 

pampalubag-loob ang may araw na laan

handog sa mga manggagawa ng bayan

pabuya sa hirap na hindi naiibsan;

Sanggalang ng bansa ang karalitaan.

 

sa hinagap ng mapangaraping saksi

saan pinanday ang isip, doon magsisilbi

uusbong ang pagkain sa katutubong binhi

at hindi na taunan ang salitang “pag-uwi”

 

ang masákit na paglisan sa pugad

ay tugon sa tadhanang salapi ang gumuhit

kung ibon ma’y may layang lumipad

mayroon ba siyang layang manatili? F 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Contact Us